Kvalitetspolicy

Vår ambition är att kunna erbjuda tjänster och produkter som motsvarar kundens krav och förväntningar.

Vi genomför regelbunden kontroll av de påltyper som vi använder oss av. Ultraljud, drag-/tryckprover samt okulärbesiktning är de metoder som tillämpas för att säkra kvaliteten hos pålen. Varje påle stoppslås för att säkerställa att den står på fast grund och att den kan uppta föreskriven last. Efter installation tillämpas vid behov stötvågsmätning där pålen belastas genom en fallande vikt som släpps på pålen från en viss höjd. Allt för att kontrollera att lastkapaciteten inte är lägre än beräknat.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att använda oss av miljömässigt hållbara arbetsmetoder, utrustning och konstruktionsmaterial i hela vår verksamhet. Att hushålla med resurser samt att sluta kretsloppet är några viktiga delmål i vår verksamhet. Dessa mål försöker vi uppnå genom att:

  • Arbeta målmedvetet och systematiskt med miljöfrågor.
  • Försöka leva upp till och överträffa de av samhället ställda kraven på vår verksamhet.

Exempel på åtgärder för en bättre miljö som vi ständigt utvecklar och jobbar med är:

Reduktion av miljöfarliga ämnen i naturens kretslopp (restprodukter som t.ex. spillolja, emissioner samt ofrivilliga diesel/olje-utsläpp i naturen).
Ständig förnyelse och miljöanpassning av vår maskinpark.

FAKTA OM PÅLPLINTAR

GRUNDAT: 1982
ÄGARE: Pålplintar ingår sedan år 2000 i den norska koncernen AF Gruppen ASA.
ANTAL MEDARBETARE: 30